Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2230 aad1 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
4239 dd79 330

ungolde:

u n g o l d e

Reposted fromtosiaa tosiaa vianoticeable noticeable
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)
9221 46c1 330
Reposted fromBalladyna Balladyna viaIriss Iriss
4395 f6b4 330
Reposted fromkukkaburra kukkaburra viaveridiana veridiana
3290 cf1c 330
Reposted fromtfu tfu viaveridiana veridiana
1028 6408 330
Reposted fromcalifornia-love california-love vianowezsie nowezsie
0395 ce3f 330
4458 78db 330
Reposted frompsychoo psychoo viaclementiines clementiines
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viaunmadebeds unmadebeds
1303 c80e 330
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viaunmadebeds unmadebeds
7622 8f41 330

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
9037 1a05 330
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
3034 b5c8 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul
3210 5585 330
Reposted fromwogniu wogniu vianowezsie nowezsie
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl