Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8221 ba42 330
9016 a3be 330
1239 94f5 330

fle-e-away:

Skammen, Ingmar Bergman,1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viaBloodMoon BloodMoon
0624 0bd4 330
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viastaystrongangie staystrongangie
3871 f55b 330
Reposted fromkniepuder kniepuder viakeeplooking keeplooking
0935 71dd 330
Reposted fromscorpix scorpix viafoodforsoul foodforsoul
0469 6b86 330
Reposted fromgingillo gingillo viarudaizia rudaizia
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viapoppyseed poppyseed
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viarudaizia rudaizia
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viakeeplooking keeplooking
6710 33f1 330
Reposted fromowlvision owlvision viakeeplooking keeplooking
2568 7138 330
5307 88c8 330
Reposted fromverronique verronique viakeeplooking keeplooking
4156 0ace 330
Reposted fromiamstrong iamstrong viakeeplooking keeplooking
4412 e230 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
7542 495d 330
Reposted frominspiro inspiro viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl