Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
8275 a10f 330
0426 cec8 330
6267 8a62 330
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
6215 2f13 330
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
1459 2620 330
Reposted fromEtnigos Etnigos viakeeplooking keeplooking
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viakeeplooking keeplooking
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakeeplooking keeplooking
Reposted fromshakeme shakeme viakeeplooking keeplooking
Reposted fromshakeme shakeme viakeeplooking keeplooking
5190 89ee 330
Reposted fromtwice twice viafascinating fascinating
1264 b04b 330
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveridiana veridiana
2438 4822 330
Reposted from0 0 viakeeplooking keeplooking
9433 1bb9 330
Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakeeplooking keeplooking
2766 a36f 330
Reposted fromkarahippie karahippie viaveridiana veridiana
2098 5b35 330
Reposted froms3 s3 viaveridiana veridiana
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. 
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromlovvie lovvie viaveridiana veridiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl